Nekselø

Nekselø forfyr.                                                                                                        Foto: Bob Collowan, wikimedia

Nekselø forfyr har fyrkarakteren ISO W. 4s

Nekselø bagfyr
Nekselø bagfyr                                                                                                                                      Foto:W ikimedia

Nekselø bagfyr har fyrkarakteren ISO W. 2s